تبلیغات
زمین سرد - فراموش

فراموش

دوشنبه 16 مهر 1386 , توسط مهرشاد رستمی
انسان اگر فراموشکار نبود، هرگز نمیخندید!