تبلیغات
زمین سرد - زیبایی تو

زیبایی تو

دوشنبه 12 مرداد 1388 , توسط مهرشاد رستمی

میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری است

نگاهت شکست ستمگری است

و چشمانت با من گفتند که ... فردا روز دیگریست.... 

احمد شاملو